Lublin tel.: 81 473.50.60 Warszawa tel.: 22.100.23.03 tel.: 660.79.66.95 e-mail: biuro@freeline.pl Bezpłatna wycena

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.FREELINE.PL

Moja Spółka działa na rynku usług internetowych od 2006 roku. Przez ten okres zbudowałem zespół doświadczonych ludzi, którym nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest odpowiedzialne postępowanie z informacjami powierzonymi nam przez Klientów i użytkowników naszych witryn internetowych. Wiemy, że bezpieczeństwo informacji w tym ochrona danych osobowych musi być częścią każdego projektu jaki realizujemy.

Freeline – to mój najważniejszy zawodowy projekt, a zebrane doświadczenia i obserwacja rynku upewniają mnie w słuszności podejmowanych wysiłków, w celu ciągłego monitorowania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Piotr Ostrzyżek
CEO Freeline Sp. z o.o.


Freeline Sp. z o.o. zapewnia, że przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Administrator danych i kontakt w sprawie przetwarzania danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Freeline Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 61, 20-016 Lublin, NIP: 7123298638, REGON: 362094963.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres siedziby Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie na adres skrzynki e-mail: biuro@freeline.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Odwiedzający stronę freeline.pl trafiają tutaj w zróżnicowany sposób. Poszukują różnych informacji i co najważniejsze pozostawiają Administratorowi Danych Osobowych różne informacje o sobie (dane osobowe). Dlatego też, istnieje co najmniej kilka grup celów przetwarzania, a co za tym idzie, także różne podstawy prawne przetwarzania waszych danych.

 1. Dane osobowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytania, podtrzymania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami i produktami lub szukającymi informacji w zakresie świadczonych przez nas usług. Dane te przetwarzam na podstawie wyrażonej przez Użytkowników witryny zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 2. Wchodząc na naszą stronę internetową, Użytkownicy zostawiają nam swój adres IP oraz dane z plików cookies, które przetwarzamy w celu prowadzenia analiz ruchu na stronie internetowej. Ten proces oraz dane jakie w nim przetwarzamy służy nam także do optymalizacji treści zamieszczanych na stronie oraz działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Jeśli Użytkownik strony internetowej jest jednocześnie naszym Klientem, a wizyta na stronie Administratora związana jest ze świadczeniem usługi dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie należytej realizacji umowy czyli przesłanki opisanej w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Kategorie danych oraz okres przetwarzania, przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe, które Użytkownik strony internetowej przesyła nam za pośrednictwem formularza kontaktowego np.: imię nazwisko adres e-mail, inne… będziemy przetrzymywali do momentu wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, ustania (wygaśnięcia) celu dla którego zostały pobrane lub przez okres do 5 lat od dnia ich otrzymania danych.
 2. Dane służące do analizy ruchu na stronie internetowej przetwarzamy nie dłużej niż 5 lat.
 3. Dane Klientów przetwarzane są przez cały okres współpracy a po jej zakończeniu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ordynacji podatkowej oraz do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak niektórych danych takich jak adres mail, może uniemożliwić nam wzajemny kontakt. Adres IP pobierany jest automatycznie natomiast dane z plików cookies Użytkownik może kontrolować za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej (ustawienia prywatności).

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane przez Użytkowników strony www dane osobowe pozostają w zasadzie wyłącznie do dyspozycji Administratora. W sporadycznych sytuacjach jako Administrator możemy je przekazać/powierzyć odpowiednim instytucjom lub partnerom biznesowym.

Dane osobowe Klientów przekazujemy wyłącznie tym partnerom biznesowym, którzy obsługują nas jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Podstawą prawną takiego działania są przepisy prawa lub odpowiednio skonstruowane umowy powierzenia zapewniające Administratora o bezpiecznym przetwarzaniu tych danych. Odbiorcą danych jest biuro rachunkowe, administrator serwera a w określonych przypadkach kancelaria prawna czy firma windykacyjna. Administrator oświadcza że co do zasady, nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie mniej jednak, strona wykorzystuje narzędzia analityczne, których właścicielami są firmy spoza EOG, zatem może dojść do sytuacji w których niektóre informacje będą dostępne dla podmiotów spoza EOG.

Prawa podmiotów danych osobowych

 1. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa przed momentem jej wycofania. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej biuro@freeline.pl

7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej biuro@freeline.pl

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Mechanizm cookies

1. Strona internetowa freeline.pl używa plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej witrynę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji
i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających naszą stronę.

2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies do śledzenia statystyk strony (liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony). Do tego celu Administrator może skorzystać z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Google LLC, w tym kodów śledzenia. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać z funkcji marketingowych.

3. Administrator może również skorzystać z narzędzi remarketingowych Google Ads. Będzie wiązało się to z wykorzystywaniem plików cookies Google LLC dotyczących usługi Google Ads.
W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik może zdecydować czy Administrator będzie mógł korzystać z Google Ads.

4. Administrator może korzystać z sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to
z wykorzystywaniem plików cookies Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies, Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy Administrator będzie mógł korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense.

5. Na stronie internetowej Administratora zainstalowane jest narzędzie analityczne Hotjar. Pozwala ono na analizę interakcji użytkownika na stronie www, sporządza tzw. „mapy ciepła” dzięki którym administrator widzi, które treści i zakładki strony cieszą się zainteresowaniem użytkowników. Czasami narzędzie to może służyć do nagrywania sesji w trakcie której użytkownik korzysta ze strony. Użytkownik może zdecydować, czy administrator będzie mógł korzystać z tego narzędzia, za pośrednictwem ustawień prywatności w swojej przeglądarce internetowej.

6. Google Signals to kolejne narzędzie do poszerzonej analityki ruchu na stronie, wykorzystywane przez Administratora. Dzięki Google Signals Administrator ma możliwość identyfikacji użytkowników korzystających z różnych urządzeń. Dokładniej poznaje ich zachowania w zależności od wykorzystywanych urządzeń, za pośrednictwem których odwiedzają oni stronę Administratora. Narzędzie to umożliwia agregację danych demograficznych (płeć, wiek, zainteresowania) i nie tylko. Użytkownik może zdecydować, czy administrator będzie mógł korzystać z tego narzędzia, za pośrednictwem ustawień prywatności w swojej przeglądarce internetowej.

7. Ponad to Administrator na swojej stronie internetowej korzysta z innych rozwiązań, które mogą zbierać informacje o użytkownikach i służą do optymalizacji treści i funkcjonalności witryny oraz do śledzenia ruchu. Narzędziami tymi są Facebook pixel, czcionki google, facebook chat, mapy google

8. Informacje o użytkownikach strony mogą być zbierane również przez wtyczki wykorzystane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.


Postanowienia końcowe

1. Serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych takich jak YouTube, Facebook, Twitter czy inne. Klikając w linki, Użytkownik będzie przeniesiony na strony, na których polityki prywatności kreowane są przez podmioty zewnętrzne, na które Administrator nie ma żadnego wpływu, co oznacza, że nie ponosi on odpowiedzialności za dane, które Użytkownik zdecyduje się im przekazać.

2. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności użytkownicy strony
Internetowej mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@freeline.pl
3. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie freeline.pl/politykaprywatnosci.

Napisz do nas - nasi eksperci czekają na kontakt.

Dozwolone cyfry oraz znaki specjalne: ( ) . - +

Wymagany format: xx@xxx.xx